OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR

1.Všeobecné ustanovenia

 

Spoločnosť Barista s.r.o. zo sídlom, 9. mája 3414/9 , 071 01 Michalovce, IČO:50294709, je správca osobných údajov, Vás ako užívateľa webových stránok http://www.kavezdar.sk informuje o nižšie napísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásady ochrany súkromia.

 

Ďalej v texte sa dozviete prevažne:

 1. Aké vaše osobne údaje budeme spracovávať

 2. Za akým účelom a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať

 3. Komu môžu biť Vaše osobné údaje ďalej poskytnuté

 4. Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať

 5. Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva

 

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť v texte vysvetliť, poradiť alebo prekonzultovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese kurzyubaristu@gmail.com

 

2.Rozsah spracovania osobných údajov

Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaný o vyplnenie určitých údajov o osobe alebo Vašej spoločnosti.

Týmito údajmi môžu byť spravidla:

 1. Vaše meno a priezvisko

 2. Vaše telefónne číslo

 3. E-mailová adresa

 

Webové stránky využívajú ku svojej činnosti cookies, ktoré sledujú chovanie ich užívateľov. Jedná sa konkrétne o cookies, ktoré zlepšujú prostredie webových stránok, pre analytické účely a pre cielenú reklamu.

Na našich webových stránkach Vás nesledujeme, tak že sa k nám dostanú iba tie Vaše osobné údaje, ktoré nám vyslovene napíšete.

 

3.Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame k tomu, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnenia našich povinností, tj. Poskytnutie kurzu a školenia týkajúci sa spracovania a prípravy kávy. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované iba primerané a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

 

Vaše meno, priezviskoa e-mailovú adresu môžeme popri tom využiť k tomu, aby sme Vám zasielali obchodné informácie tj. Aby sme Vás informovali o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by Vás podľa nášho názoru mohli zaujímať. Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutia osobných údajov pre účely odpovede na Vami vznesené námietky alebo Vami požadované informácie sú našou zmluvnou požiadavkou, a ich poskytnutie môže byť dôsledkom neuzatvorenia zmluvy alebo neposkytnutím odpovede na Vami vznesené námietky.

Popri tom spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných ponúk môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomne vzťahy. Stačí nám zaslať e.mail s príslušnou žiadosťou na kurzyubaristu@gmail.com alebo na adresu spoločnosti.

 

4.Kto má prístup k Vaším osobným údajom

Vaše osobné údaje ako správca spravovať my. Vaše osobné údaje môžeme za hore menovanými účelmi poskytnúť spracovateľom, ktorý poskytujú našej spoločnosti IT služby a správu webovej stránky.

 

5.Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu potrebnú k plneniu archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archivácií a evidencii alebo zákon o daniach. Pre účely priameho marketingu budú osobné údaje spracované po dobu 2 rokov.

 

6.Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracuvaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom

 • právo na opravu

 • právo na výmaz

 • právo na obmedzenie spracovaných údajov

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu

 • právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov

 

Všetky Vaše práva môžete si uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese kurzyubaristu@gmail.com

Sťažnosť môžete podať u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov www.uoou.sk

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracovavané, a pokiaľ sú tak za akým účelom, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov ka automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom poskytnutie je bezplatné, za ďalším poskytnutím tak môže sprostredkovateľ požadovať primeranú úhradu administratyvnich nákladov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné a neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ už nie sú potrebné pre účely , pre ktoré boli zhromažďované alebo inak spracované , spracovanie je protiprávne , vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú iné oprávnené dôvody proti spracovaniu, alebo nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov tak, tieto môžeme mať iba uložené a poprípade ich môžeme použiť dôvodov určenia alebo výkonu obhajoby právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvávame pre účely priamého marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracúvaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracúvavané.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018

baristamiroslav@gmail.com
+421 905 758 529
 • Facebook Sociální Icon
 • Instagram

© 2020 by BARISTA s.r.o. Všetky práva vyhradené.